A més de la molta programació d’activitats que generen els diferents grups i associacions del centre i de les que porten a terme les associacions i projectes externs que en fan us de l’equipament, el Ton i Guida, com a tal, genera un programa propi d’activitats. L’elaboració i execució d’aquest programa corre a càrrec de la Comissió de Programació. Aquest és l’òrgan de participació del Centre Cultural Ton i Guida que, amb l’ajut de l’equip tècnic, s’encarrega de captar, valorar i programar propostes socials i culturals per dur a terme dins i fora de l’equipament. La comissió està oberta a les propostes de nous serveis o activitats i fomenta entre els grups la demanda d’activitats per incorporar-los al programa.

La Comissió de Programació treballarà per tal de:

 • Vetllar per la qualitat de la programació del Ton i Guida

 • Ser una eina de dinamització intercultural
 • Difondre la cultura catalana

 • Potenciar els diferents recursos culturals del barri

 • Donar a conèixer altres projectes del barri i de la zona

 • Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats del Ton i Guida

 • Ser part activa del programa d’activitats socioculturals i festes del barri.

 • Facilitar la producció d’activitats, exposicions, espectacles per part dels propis grups i acompanyar i donar suport en el procés de creació, producció i difusió.

El dia de muntatge d’aquestes serà, en principi, el dilluns i el de desmuntatge el dijous, però no seran inamovibles, adaptant-nos a les necessitats de cadascuna. Tant si són de grups, entitats o persones del centre o del barri com si són de caire extern, se’ls oferirà la infraestructura, el mitjà de transport i la difusió, tant a nivell de zona com de ciutat (mitjans de comunicació).

Cada mes es programarà una xerrada relacionada amb el tema de l’exposició i si s’escau es programaran activitats també relacionades. Instal·lació sobre la paret de petites exposicions informatives sobre les associacions del centre i dels seus projectes i activitats. Aquestes tindran una durada semestral i estaran ubicades als replans de les escales. S’instal·larà, també a la zona de les escales i altres llocs de pas, una exposició de fotografies que recull la gent i els grups que han participat o han portat a terme activitats al Ton i Guida al llarg de l’any.

La programació d’exposicions es farà mensualment, amb una durada aproximada de tres setmanes per mes (en cas que la durada sigui més curta es programarien 2 per aquell mes). Es prioritzaran les exposicions de grups, entitats i associacions del centre i/o barri, així com les de caire individual de qualsevol usuari o veí de la zona.

Per altra banda, també s’intentarà portar exposicions que tractin temes d’interès social i cultural (desigualtats socials al món, situació de la dona, conflictes i violència, cultures del món, etc.) així com d’altres que es puguin incloure en programacions més àmplies ( per exemple Dia de la Dona, Festa Major,… ). La difusió es farà mitjançant el correu electrònic, el butlletí mensual digital, la pàgina web del centre, les publicacions de “la Gazeta” i el “Mes a mes”, cartells (en que s’inclourà una imatge i una breu explicació de la exposició, així com les dates i horaris. S’inclourà també, si s’escau, el logotip de la entitat o grup que ens la cedeix) i el díptic trimestral del Ton i Guida.

 • Facilitar i promoure programacions de qualitat, educatives i enriquidores.
 • Brindar als artistes novells del barri la possibilitat de tenir un espai on exposar els seus treballs.
 • Mostrar al barri els treballs artístics i artesanals que fan els diferents grups del Ton i Guida.
 • Fomentar iniciatives relacionades amb l’art, la solidaritat, la participació, la interculturalitat, la condició de la dona…
 • Afavorir el treball en xarxa transversal i comunitari, el debat, la reflexió i l’acció en la proposta cultural del barri.
 • Fer xarxa amb agents culturals i socials del Barri, del Districte i de la resta de Barcelona com ara: el CIRD, el PIAD, la Fundació Ciemen, l’Arxiu Històric de les Roquetes, La Fundació de la Marató, la Xarxa de Biblioteques, la Diputació de Barcelona …, per tal de poder fer una oferta més àmplia i variada.

Amb la finalitat d’afavorir la utilització del temps lliure dels ciutadans de forma creativa i d’augmentar el nivell cultural i el benestar, principalment dels veïns i veïnes del barri, es planteja de gener a desembre una oferta trimestral regular de tallers programats per el Ton i Guida, a part d’altres tallers intensius que es faran en el període de Nadal i a l’estiu. Les accions formatives pròpies del Ton i Guida és complementen amb les que organitzen les pròpies associacions del Ton i Guida (principalment els intercanvis de la Xarxa de Coneixements de Nou Barris, que genera més d’una setantena d’intercanvis trimestrals en els què participen més de 500 persones al llarg de l’any).

És important també l’oferta formativa que acull el Ton i Guida d’altres associacions i serveis del barri (cursos ocupacionals de Barcelona Activa, informàtica del Pla Comunitari, cuina saludable del CAP Roquetes, Classes de Teatre de l’Escola de Circ Rogelio Rivel, cursos bàsics de Català del Consorci de Normalització lingüística, Reciclatge i formació per autònoms de l’Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya, etc.)

 • Aportar eines educatives i de formació als veïns i veïnes del barri.
 • Treballar per l’educació en els valors, fomentar el respecte, el civisme, la participació i la solidaritat. Fer xarxa amb altres agents culturals i socials de la zona (PIAD, Consorci de Normalització lingüística, grup de dones del barri, Pla comunitari de Roquetes…) per tal de poder ampliar l’oferta formativa del Ton i Guida.
 • Omplir l’horari de matins amb tallers de caire formatiu.
 • Ampliar l’oferta de tallers.
 • Oferir tallers de qualitat.

Prenent com a guia la celebració del cicle festiu tradicional català, es pretén relacionar tradició, cultura i gastronomia, convidant a tots els usuaris i les usuàries del nostre centre a compartir experiències i maneres de celebrar les festivitats anuals en els seus països d’origen, tot aprenent també com es celebren a la cultura catalana. Es programaran espectacles i celebracions com ara: concerts de petit format, la celebració del comiat de Nadal i la Festa de Final de Curs amb activitats lúdiques i festives que facilitin la interrelació entre les diferents entitats i usuaris i usuàries del Centre Cultural Ton i Guida.

Ampliar i millorar les activitats del Ton i Guida oferint espectacles i festes per afavorir la relació entre les diferents entitats, veïns i veïnes del barri, fent especial indecència aquest any en vetllar per facilitar la participació de veïns i veïnes nouvingudes que estan fent activitats al Ton i Guida.

Es programaran activitats per celebrar el calendari festiu tradicional com ara: el carnestoltes, la castanyada, la Festa Major del barri… per tal de promoure els costums i cultura catalana. Es programaran també sortides mensuals d’interès cultural, activitats literàries, audiovisuals, pel·lícules, etc.

 • Promoure la cultura, les tradicions festives i la llengua catalana.
 • Donar a conèixer al barri els grups i les activitats del Ton i Guida
 • Afavorir intercanvis culturals entre les diferents cultures coexistents al barri.
 • Donar a conèixer equipaments i llocs d’interès de la ciutat a través de l’organització de visites.

Pensem que el Ton i Guida ha de seguir augmentant la seva presència al barri participant activament i essent un agent dinamitzador i activador de la cultura, més enllà del propi equipament. És amb aquesta finalitat que es pretén reforçar i augmentar aquesta línia d’intervenció. Aquest tipus d’activitats són programades per la Comissió de Programació en coordinació amb les altres associacions del centre i del barri, i tenen com a finalitat augmentar i millorar el programa d’activitats culturals del barri i del cicle festiu de Roquetes.

En aquest tipus d’activitats es pretén que participin molt activament les entitats del Ton i Guida i, a banda de jugar un paper important en la dinamització i oferta sociocultural de Roquetes, també es pretén que tinguin un paper de difusió i promoció del centre i de la seva activitat a partir d’una major presència al carrer, al cicle festiu i amb la participació a fires i manifestacions cíviques i culturals.

A partir de la participació de l’equip tècnic i dels grups del Ton i Guida a la Comissió programadora del calendari festiu anual i a les comissions temàtiques de cada festa, es faran propostes d’activitats culturals i artístiques generades al propi territori i complementades amb altres propostes de caràcter més professional o properes. Per part del Ton i Guida es donarà suport i s’acompanyarà en el procés d’execució de les propostes que es portin a terme.

Apuntem algunes de les activitats en les què el Ton i Guida col·laborarà formant part de la comissió de preparació de l’activitat, cedint els espais per a la seva realització, generant propostes, col·laborant en la execució i donant suport:

 • Festa Major de Roquetes o Taller de circ o Teatre de Festa Major (Mostra teatral dels grups de teatre del barri) o Concert de vents de l’escola La Guineu
 • Carnaval o Decoració i ambientalització del barri o Construcció d’elements decoratius o Dv especial al Ton i Guida amb música i les històries de Lola i el sexo.
 • Castanyada i Nit d’Ànimes o Trobada intercultural al voltant dels rituals de difunts i la cuina que els acompanya.
 • Treballar coordinadament amb altres agents socials i culturals en l’organització de l’agenda d’activitats del barri per tal d’impulsar entre d’altres activitats de caràcter comunitari, les del cicle festiu popular i tradicional.
 • Donar a conèixer al barri els grups i les activitats del Ton i Guida.
 • Donar a conèixer a la gent habitual del Ton i Guida altres col·lectius, projectes i associacions properes al territori.
 • Generar conjuntament amb grups i associacions propostes innovadores per incorporar als programes d’activitats comunitàries i de dinamització del barri.
 • Potenciar la incorporació i implicació de nous grups en l’organització d’activitats del calendari festiu i crear espais de coordinació i col·laboració entre grups al voltant de l’organització conjunta d’activitats.