El projecte proposat pretén seguir potenciant el Ton i Guida com a referent sociocultural del barri i contribuir a l’activació i desenvolupament cultural, la cohesió social, la solidaritat i el diàleg entre els veïns i veïnes de Roquetes a partir del suport a grups i col·lectius del territori per tal d’augmentar la seva implicació en el desenvolupament d’activitats i propostes des de la promoció de la cultura, de la creació i de la participació ciutadana.

A- Oferir un espai de relació, convivència i intercanvi, on i des d’on es portin a terme activitats que facilitin aprenentatges bàsics per al desenvolupament de la personalitat i el benestar i fomentin l’ocupació del temps de lleure d’una manera autònoma, creativa i de qualitat.

B- Incentivar, promoure i portar a terme propostes culturals al barri a partir de la coordinació amb altres equipaments, associacions, col·lectius i veïns i veïnes amb l’objectiu de programar, produir i fer activitats al barri que reflecteixin la diversitat de Roquetes i dinamitzin la seva vida cultural i social.

C- Oferir un espai de proximitat amb vocació de servei públic des d’on donar a conèixer els espais i recursos col·lectius, particulars i d’entitats, interessats en el desenvolupament d’iniciatives socials i culturals.

D- Promoure el protagonisme de la gent en la construcció del seu barri i del seu futur impulsant el grup i l’associacionisme com a element socialitzador, integrador i vertebrador de l’organització ciutadana a partir d’una cultura organitzativa que parteixi del consens i del treball conjunt envers objectius comuns.

E- Promocionar la creativitat des de la participació dels propis veïns, amb espais de trobada referencials i posant mitjans a l’abast, des d’on el procés individual de creixement personal i social pugui ser exercitat amb llibertat d’opcions.

  1. Impulsar els processos de democràcia amb estructures participatives de gestió que contemplin la diversitat d’interessos i grau d’implicació en aquestes estructures.

G- Facilitar l’alfabetització i l’ús de les noves tecnologies com a eines de comunicació amb una decidida aposta formativa i posar els mitjans al nostre abast per facilitar l’accés públic a la xarxa.

H- Facilitar el Ton i Guida i la seva infraestructura a associacions, serveis i equipaments veïns per desenvolupar projectes d’interès pel barri i col·laborar amb ells per tal optimitzar recursos i materials.

I- Adquirir un compromís decidit amb sectors de població amb poques oportunitats en el procés de desenvolupament sociocultural i dificultats d’integració.

J- Fomentar i facilitar les vinculacions i la interacció comunitària d’associacions, grups i veïns i veïnes del barri.

K- Establir acords de col·laboració amb altres equipaments i serveis del barri per tal de difondre, reforçar i complementar els serveis que s’ofereixen, així com compartir i optimitzar espais i recursos.

L’equip actual està format per una tècnica auxiliar que assumeix bàsicament les funcions d’informació, consergeria i gestió dels espais, una dinamitzadora, i el coordinador de centre, tots tres contractats 37,5 hores setmanals; i una segona tècnica auxiliar, contractada 30 hores setmanals, que té com a funció, entre d’altres, el suport al projecte cultural de dinamització. La dinamitzadora, amb el suport del coordinador, porta a terme la tasca de dinamització i programació.

Existeixen acords de col·laboració amb diferents institucions educatives (UB, Universitat de Vic i IES Salvador Seguí), que fan posible incorporar estudiants amb pràctiques a l’equip tècnic. Es seguiran fent reunions de coordinació tots els dimarts i la seva funció serà la de portar a terme les decisions preses a les diferents comissions i gestionar l’aspecte tècnic del projecte. A més de les reunions internes de coordinació, l’equip farà reunions de coordinació amb les treballadores del Pla Comunitari per tal d’unificar i coordinar els dos projectes.

Un dels objectius del Ton i Guida és el de participar activament en la dinàmica social i cultural del barri, motiu pel qual els treballadors contractats seguiran participant activament a les comissions i grups de treball del barri (Taula Socioeducativa, Taula Inserció Laboral, Pla d’Entorn, Coordinadora Cultural de Nou Barris, Coordinadora del calendari festiu del barri…).

Pel que fa a la formació contínua de l’equip tècnic, el pròxim any es prioritzarà, d’una banda, la formació al voltant de les aplicacions de les TIC com a eines facilitadores de la difusió, la informació i la dinamització, i d’altra banda, es participarà en les accions formatives dissenyades des de la xarxa de casals de barri.

EL BARRI ROQUETES

Roquetes

Memòria 2018

Memòria 2019

Memòria 2020

Memòria Descriptiva 2018

Memòria Descriptiva 2018

Annex 1_ Seguiment d’Activitats 2018

Annex 2 Seguiment d’Espais 2018

Memòria Descriptiva 2019

Memòria Descriptiva 2019

Annex 1_ Seguiment d’Activitats 2019

Annex 2 Seguiment d’Espais 2019

Memòria Descriptiva 2020

Memòria Descriptiva 2020

Annex 1_ Seguiment d’Activitats 2020

Annex 2 Seguiment d’Espais 2020

Memòria 2018

Memòria 2019

Memòria 2020

PROJECTE TIG 2019-2020

PROJECTE TiG 2021-2022