El projecte proposat pretén seguir potenciant el Ton i Guida com a referent sociocultural del barri i contribuir a l’activació i desenvolupament cultural, la cohesió social, la solidaritat i el diàleg entre els veïns i veïnes de Roquetes a partir del suport a grups i col·lectius del territori per tal d’augmentar la seva implicació en el desenvolupament d’activitats i propostes des de la promoció de la cultura, de la creació i de la participació ciutadana.

A- Oferir un espai de relació, convivència i intercanvi, on i des d’on es portin a terme activitats que facilitin aprenentatges bàsics per al desenvolupament de la personalitat i el benestar i fomentin l’ocupació del temps de lleure d’una manera autònoma, creativa i de qualitat.

B- Incentivar, promoure i portar a terme propostes culturals al barri a partir de la coordinació amb altres equipaments, associacions, col·lectius i veïns i veïnes amb l’objectiu de programar, produir i fer activitats al barri que reflecteixin la diversitat de Roquetes i dinamitzin la seva vida cultural i social.

C- Oferir un espai de proximitat amb vocació de servei públic des d’on donar a conèixer els espais i recursos col·lectius, particulars i d’entitats, interessats en el desenvolupament d’iniciatives socials i culturals.

D- Promoure el protagonisme de la gent en la construcció del seu barri i del seu futur impulsant el grup i l’associacionisme com a element socialitzador, integrador i vertebrador de l’organització ciutadana a partir d’una cultura organitzativa que parteixi del consens i del treball conjunt envers objectius comuns.

E- Promocionar la creativitat des de la participació dels propis veïns, amb espais de trobada referencials i posant mitjans a l’abast, des d’on el procés individual de creixement personal i social pugui ser exercitat amb llibertat d’opcions.

  1. Impulsar els processos de democràcia amb estructures participatives de gestió que contemplin la diversitat d’interessos i grau d’implicació en aquestes estructures.

G- Facilitar l’alfabetització i l’ús de les noves tecnologies com a eines de comunicació amb una decidida aposta formativa i posar els mitjans al nostre abast per facilitar l’accés públic a la xarxa.

H- Facilitar el Ton i Guida i la seva infraestructura a associacions, serveis i equipaments veïns per desenvolupar projectes d’interès pel barri i col·laborar amb ells per tal optimitzar recursos i materials.

I- Adquirir un compromís decidit amb sectors de població amb poques oportunitats en el procés de desenvolupament sociocultural i dificultats d’integració.

J- Fomentar i facilitar les vinculacions i la interacció comunitària d’associacions, grups i veïns i veïnes del barri.

K- Establir acords de col·laboració amb altres equipaments i serveis del barri per tal de difondre, reforçar i complementar els serveis que s’ofereixen, així com compartir i optimitzar espais i recursos.

L’equip actual està format per una tècnica auxiliar que assumeix bàsicament les funcions d’informació, consergeria i gestió dels espais, una dinamitzadora, i el coordinador de centre, tots tres contractats 37,5 hores setmanals; i una segona tècnica auxiliar, contractada 30 hores setmanals, que té com a funció, entre d’altres, el suport al projecte cultural de dinamització. La dinamitzadora, amb el suport del coordinador, porta a terme la tasca de dinamització i programació.

Existeixen acords de col·laboració amb diferents institucions educatives (UB, Universitat de Vic i IES Salvador Seguí), que fan posible incorporar estudiants amb pràctiques a l’equip tècnic. Es seguiran fent reunions de coordinació tots els dimarts i la seva funció serà la de portar a terme les decisions preses a les diferents comissions i gestionar l’aspecte tècnic del projecte. A més de les reunions internes de coordinació, l’equip farà reunions de coordinació amb les treballadores del Pla Comunitari per tal d’unificar i coordinar els dos projectes.

Un dels objectius del Ton i Guida és el de participar activament en la dinàmica social i cultural del barri, motiu pel qual els treballadors contractats seguiran participant activament a les comissions i grups de treball del barri (Taula Socioeducativa, Taula Inserció Laboral, Pla d’Entorn, Coordinadora Cultural de Nou Barris, Coordinadora del calendari festiu del barri…).

Pel que fa a la formació contínua de l’equip tècnic, el pròxim any es prioritzarà, d’una banda, la formació al voltant de les aplicacions de les TIC com a eines facilitadores de la difusió, la informació i la dinamització, i d’altra banda, es participarà en les accions formatives dissenyades des de la xarxa de casals de barri.

EL BARRI ROQUETES

Roquetes