De la qual formen part, entre altres, associacions que han participat des de l’inici en el projecte del Ton i Guida. La Plataforma és una associació de la què formen part l’Associació Mediambiental GRODEMA, l’Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes, l’Associació d’Antics Alumnes i Mestres del Ton i Guida, el Comitè de Solidaritat amb Nicaragua, la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris, l’Associació Roket Project, l’Associació Titellaire de Roquetes i l’Associació Som del Barri. A part dels membres anteriors, que composen legalment la Plataforma, també en formen part com a membres col·laboradors, l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, l’Ateneu Popular Nou Barris, la Parròquia Sta. Maria Magdalena, la Fundació Pare Manel i l’Associació Projectart.

La Plataforma gestiona, entre altres projectes, el Pla Comunitari de Roquetes. Per aquest i altres motius s’ofereix un marc idoni per tal d’integrar i articular el projecte del Ton i Guida dins d’una política cultural i associativa coherent a Roquetes, que respongui a les necessitats i característiques del barri. La junta de la Plataforma es reuneix els 1rs i 3rs dimecres de cada mes, i trimestralment es convoca una trobada amb tots els membres i col·laboradors.

El model de gestió parteix del foment de la participació en la gestió de l’equipament tant d’associacions, grups i col·lectius com de persones a nivell particular, i en la dinamització que es pretén portar a terme al barri de Roquetes, utilitzant la cultura com a eina de transformació social de forma coordinada amb altres entitats, associacions i col·lectius del territori.

A partir dels grups estables que fan ús de l’equipament, d’aquells als quals es cedeixin espais i dels assistents a les activitats que es portin a terme (tallers, xerrades, festes, etc.) es treballarà per tal d’implicar-los i fomentar la seva participació, no només al propi equipament, sinó també en manifestacions socials i culturals del barri, per tal que la presència del Ton i Guida, dels grups i dels usuaris que l’utilitzen sigui una constant en la dinàmica sociocultural del barri.

S’establirà una metodologia de treball que, des de la planificació, la dotació, l’execució i l’avaluació, articuli la participació i corresponsabilitat en la gestió de l’equipament, dels seus serveis, de la programació, i de la dinamització cultural del barri.

Es treballarà a partir de:

  • Facilitar informació per donar a conèixer els espais, activitats i recursos col·lectius, particulars i d’entitats, tant del propi equipament com de Roquetes i d’aquells recursos interessants per al desenvolupament d’iniciatives socials i culturals.

  • La dinamització de les associacions, grups i comissions del Ton i Guida ja existents, donant suport, impulsant i promovent la dimensió comunitària del fet associatiu cap al projecte comú.
  • La formació cultural i social a partir de la programació de tallers, cursos i altres activitats de caràcter formatiu.

  • Dinamitzar i fomentar la formació de nous grups i comissions de treball a partir de la detecció d’interessos comuns.

  • Fomentar la Participació en els espais de participació de l’equipament i del barri i al calendari festiu.

  • Entenem que el projecte s’haurà d’adaptar i evolucionar en funció tant de les dinàmiques i necessitats del barri com de les internes de l’equipament i del propi projecte.