El model de gestió ciutadana del Ton i Guida ens acosta a l’objectiu d’aconseguir que els veritables protagonistes de la participació i la producció cultural de proximitat participin de la gestió i esdevinguin actors directes en l’organització de l’equipament i en la gestió dels recursos públics.

Des de l’any 2007 la gestió del centre s’ha portat a terme mitjançant una subvenció concedida per l’Ajuntament a la Plataforma d’Entitats de Roquetes (associació de segon nivell que agrupa a les associacions més representatives del barri i que des d’un primer moment ha orientat la gestió del Ton i Guida) des d’una metodologia que pretén fomentar la participació horitzontal de les entitats i dels veïns i veïnes, i que es concreta organitzativament en diferents espais de participació oberts en qualsevol moment a noves incorporacions:

Anomenem Assemblea General a les dues trobades obertes que es fan a final de curs i a final d’any. Una d’elles, l’assemblea del juny, està especialment dedicada als grups. Són un espai obert en el qual poden participar tots els usuaris/es de les activitats del Ton i Guida i els membres dels col·lectius que en formen part, un espai que permet la participació de persones que no ho fan als espais de participació de caràcter més regular. Serveix per valorar la marxa del projecte y fer propostes per la millora.

Format per les entitats i grups ubicats a l’edifici del Ton i Guida i l’equip de treballadors i treballadores. És plantegen 2 reunions ordinàries anuals i es l’òrgan de coordinació i de gestió del dia a dia i de les qüestions més pràctiques del centre. El present projecte pretén seguir reforçant la implicació de totes les entitats i augmentar la seva participació per tal que aquesta estructura de gestió interna representi la pluralitat d’entitats i persones que participen del Projecte Ton i Guida.

Com l’anterior, també ja en funcionament els últims anys. Composada per persones voluntàries, la persona de l’equip tècnic referent de la programació i el coordinador. És faran reunions mensuals i està pensada com l’òrgan de participació que s’ha d’encarregar del programa d’activitats del centre. Que està fonamentat en els següents criteris:

– Ser una eina de dinamització intercultural

– Difondre la cultura catalana

– Potenciar els diferents recursos culturals del barri

– Donar a conèixer altres projectes del barri i de la zona

– Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats i veïns i veïnes habituals del Ton i Guida

– Incorporar dones nouvingudes al barri en l’organització o la realització d’activitats de caràcter general.

– Prendre part com a Centre Ton i Guida, i fomentar la participació del major nombre possible de grups i associacions en les activitats culturals i festes del barri.

Els divendres del Ton i Guida consisteix en un programa d’espectacles de petit format que, per norma general, es porta a terme al vestíbul del centre el 2n i el 4t divendres de cada mes. Existeix un grup de persones que, coordinadament amb la comissió de programació i amb el suport de l’equip tècnic, són els

responsables de portar a terme l’activitat. La seva participació és dona en tots els aspectes: recerca, estudi i selecció de propostes a programar, control del pressupost d’aquesta activitat, adequació de l’espai, etc.

El Ton i Guida compta amb una vuitantena de persones que col·laboren assíduament en tasques que faciliten i milloren tant la gestió com la realització de les activitats. Aquestes persones estan organitzades en grups segons el tipus de servei per al què s’ofereixen: manteniment de l’equipament i petites reparacions, consergeria matins, costura, suport a activitats, feines puntuals, tècnics de so, comptabilitat, participació en reunions i coordinacions de barri i voluntariat en general.

En funció de les propostes, l’organització d’activitats o d’altres centres d’interès, s’intentarà sempre crear comissions de treball a partir de les persones habituals a les activitats del centre i fer una crida a altres persones que hi puguin estar interessades. La comissió organitzadora de la Setmana de la Dona, la Comissió programadora dels divendres al Ton i Guida, Comissió organitzadora de la Castanyada, preparació de la Mostra de final de curs… són espais de participació en el dia a dia del Ton i Guida que promouen l’empoderament del projecte per part de la pròpia gent i de l’activitat que aquesta genera.

Aquests espais de participació són els que cada entitat i grup tenen previst per la seva propia dinàmica i en ocasions està previst que s’hi participi com a equip tècnic del Ton i Guida per tal d’unificar criteris, programacions i coordinar accions en favor d’un projecte comú. El Ton i Guida ha de donar facilitats estructurals i materials per tal d’afavorir al màxim la dinàmica de treball i l’articulació de la producció cultural i participativa de cada entitat.

L’equip actual està format per una tècnica auxiliar que assumeix bàsicament les funcions d’informació, consergeria i gestió dels espais, una dinamitzadora, i el coordinador de centre, tots tres contractats 37,5 hores setmanals; i una segona tècnica auxiliar, contractada 30 hores setmanals, que té com a funció, entre d’altres, el suport al projecte cultural de dinamització. La dinamitzadora, amb el suport del coordinador, porta a terme la tasca de dinamització i programació.

Existeixen acords de col·laboració amb diferents institucions educatives (UB, Universitat de Vic i IES Salvador Seguí), que fan posible incorporar estudiants amb pràctiques a l’equip tècnic. Es seguiran fent reunions de coordinació tots els dimarts i la seva funció serà la de portar a terme les decisions preses a les diferents comissions i gestionar l’aspecte tècnic del projecte. A més de les reunions internes de coordinació, l’equip farà reunions de coordinació amb les treballadores del Pla Comunitari per tal d’unificar i coordinar els dos projectes.

Un dels objectius del Ton i Guida és el de participar activament en la dinàmica social i cultural del barri, motiu pel qual els treballadors contractats seguiran participant activament a les comissions i grups de treball del barri (Taula Socioeducativa, Taula Inserció Laboral, Pla d’Entorn, Coordinadora Cultural de Nou Barris, Coordinadora del calendari festiu del barri…).

Pel que fa a la formació contínua de l’equip tècnic, el pròxim any es prioritzarà, d’una banda, la formació al voltant de les aplicacions de les TIC com a eines facilitadores de la difusió, la informació i la dinamització, i d’altra banda, es participarà en les accions formatives dissenyades des de la xarxa de casals de barri.

L‘establiment de relacions de col·laboració i el treball en Xarxa són un principi bàsic Pel a la forma de treballar i vincular el projecte, tant en l’àmbit més proper com amb altres equipaments i iniciatives de ciutat.

Es participa regularment i activa al Pla Comunitari de Roquetes, formant part de les diferents taules comunitàries i assumint un paper especialment actiu en l’organització i participació del cicle festiu del barri. A més de la participació regular en aquestes comissions, es participa i col·labora puntualment amb altres grups de treball i comissions en funció dels temes que es tracten.

La participació als espais de coordinació del barri faciliten la relació i col·laboració del Ton i Guida amb altres equipaments, associacions i serveis del barri, essent, però, aquest un aspecte que pensem s’hauria de potenciar des del Ton i Guida dedicant recursos que facilitessin el treball en xarxa per la creació d’una visió conjunta i l’elaboració d’una proposta sociocultural de barri que signifiques un enriquiment quantitatiu i qualitatiu de l’activitat cultural a Roquetes.

La col·laboració i el treball en Xarxa amb altres agents socials i culturals del territori més proper no ens ha d’allunyar a l’hora d’establir relacions amb la resta de la ciutat. És en aquesta línia que la Plataforma d’Entitats de Roquetes, com a entitat gestora del Ton i Guida, va impulsar i forma part de la Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona, plataforma que agrupa a entitats de la ciutat que gestionem equipaments de titularitat municipal sota el concepte de Gestió Cívica o Ciutadana.

Juntament amb la resta de Casals de Barri i amb l’Ajuntament de Barcelona, també estem participat activament a la Xarxa de Casals de Barri, participació que seguim considerant important de cara a consolidar la Xarxa de Casals de Barri de la Ciutat.