Es donarà assessorament i suport tant als grups, entitats i col·lectius ubicats al Ton i Guida com als de la resta del barri, per a la posada en marxa i realització de projectes d’interès sociocultural. Els grups podran utilitzar els recursos del centre per dur a terme les seves propostes, així com gaudir d’exempció de lloguer dels materials i dels espais i comptaran amb els suport i l’acompanyament de l’equip tècnic, que col·laborarà en aquelles gestions necessàries en relació als nous projectes. Es fomentaran les activitats intergrupals amb l’objectiu que els grups interactuïn i generin espais i dinàmiques d’acció conjunta amb altres grups de la comunitat. Es treballarà per unir, per crear vincles entre els diferents grups al voltant de temàtiques i d’interessos comuns, o de la implicació en l’organització d’activitats.

Amb cada un dels grups i associacions, a més de la coordinació del dia a dia, s’acordarà un pla de treball a partir del tipus de suport que necessiti el grup, el que pot oferir el Ton i Guida i la implicació del grup en activitats al Centre o comunitàries.

Pensem que el grup és una estructura social altament integradora i facilitadora de la cohesió social. Per això, a partir del contacte dels participants en activitats i/o de la detecció i agrupament d’inquietuds i necessitats entre la gent del barri, és potenciarà la creació de nous grups formals o informals i se’ls donarà suport perquè puguin desenvolupar la seva activitat i fer-se visibles al barri.

Especialment, s’invitarà i es donarà suport a persones i col·lectius de nouvinguts que proposin accions i/o activitats i se’ls acompanyarà en la realització de les seves propostes. Actualment al Ton i Guida hi ha grups formats bàsicament per nouvinguts (majoritàriament són intercanvis de la Xarxa d’Intercanvis de Coneixements). És a partir d’aquests grups que s’intentarà crear vincles que uneixin els participants amb altres activitats i grups del Ton i Guida, deixant sempre obert l’oferiment de suport per part del Ton i Guida i la disposició a acompanyar-los en la realització de les seves propostes.